« Vissza a weboldalra

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Az Általános szerződési feltételek célja

Az ÁSZF célja, hogy meghatározza a Szolgáltató és az Ügyfél közötti jogviszonynak a lényeges szabályait.


2. Általános rendelkezések

2.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Bánné Tóth Anita egyéni vállalkozó (székhelye: 3400 Mezőkövesd Mártírok út 19.; nyilvántartási száma: 4755965; adószáma: 45219544-1-25 továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által a http://shop.matyoporta.hu (továbbiakban: Weboldal) domain címen elérhető Weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit szabályozza.

2.2. Az ÁSZF kiterjed valamennyi a Weboldal használatával távollévők között létrejött jogügyletre és szolgáltatásra függetlenül attól, hogy a szolgáltatást belföldről vagy külföldről veszik igénybe. A Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek, akiknek jogviszonyára mindenkor a hatályos magyar jog az irányadó.

3. A Felek közötti szerződés létrejötte

3.1. Szolgáltató a Weboldalon elektronikus webáruházat üzemeltet (továbbiakban: Webáruház). A jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed az ÁSZF 2.2. pontjában meghatározottakon túl a Szolgáltató által a Webáruházon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, valamint minden olyan kereskedelmi ügyletre az Ügyfél lakóhelyére, székhelyére, telephelyére és fióktelepére tekintet nélkül, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

3.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton megküldött megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF 4. pontjában meghatározott módon.

3.3. A Webáruház szolgáltatásainak igénybevételéhez az Ügyfélnek nem kell regisztrálnia magát a Weboldalon megjelenő Webáruházban, de a Webáruház bizonyos funkciói csak regisztrációt követően vehetők igénybe. A regisztrációhoz kötött Webáruház funkciók a regisztrációt követő belépés után vehetők igénybe. A regisztráció során a regisztráció alanyainak köre korlátozás mentes.

3.4. A megrendelés Ügyfél általi megküldése a Felek között magyar nyelven létrejött írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt tárolja, és annak létrejöttét követő 5 évig megőrzi.

4. Megrendelés

4.1. Az ügyfél a weboldalon regisztráció nélkül megrendelheti a kiválasztott termékeket. Az Ügyfél a megrendelés nyilatkozik, hogy jelen ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadja, az adatainak kezeléséhez hozzájárul.

4.2. Szolgáltató a megrendelés során az Ügyfél által tévesen megadott szállítási címen alapuló szállítási késedelemért vagy a szállítás meghiúsulásáért valamennyi felelősségét kizárja.

5. A megrendelés menete

5.1. Szolgáltató a Webáruházban megrendelhető valamennyi áru (továbbiakban: Termék) részletes tulajdonságairól szóló ismertetőt elérhetővé teszi, amelyet a Termék megküldésével a Termékhez mellékelésre kerülő magyar nyelvű a termék gyártója, forgalmazója vagy importőre által a Szolgáltató rendelkezésre bocsátott használati utasítás tartalmazza.

5.2. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a Termék a Webáruházban megjelenő tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

5.3. A vételár, vagyis az Ügyfél által a Termékért fizetendő ellenszolgáltatási összeg a kiválasztott Terméknek a Webáruházban feltüntetett összege, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A Termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

5.4. A Webáruházban a Termékek ismertetése körében feltüntetett képek kizárólag illusztrációk.

5.5. A Weboldalról megrendelhető termékek árainak megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

5.6. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül az Ügyféltől csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi ott meghatározott szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta.

5.7. A megrendelés feladására a Webáruház felületén az ott biztosított technikai megoldások alkalmazásával van lehetőség. Az Ügyfél által választott Termék egy vásárlói kosarat alkot. A vásárlói kosár több Terméket is tartalmazhat. A vásárlói kosár véglegesítésével kerül sor a megrendelés feladására. Az egy vásárlói kosárban megrendelt Termék egy megrendelésnek, a több vásárlói kosárban megrendelet Termékek vásárlói kosaranként több önálló vásárlásnak minősülnek. A szállítási díj minden esetben egy vásárlói kosár vonatkozásában kerül felszámításra.

5.8. A megrendelés feladására, a vásárlói kosár véglegesítésével kerül sor, amely az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet Szolgáltató irányába. Az Ügyfélt a Szolgáltató irányába terhelő fizetési kötelezettség tartalmazza a Termék ellenértékén túl a szállítási díjat is.

6. Adatbeviteli hibák javítása

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására.

7. A megrendelés visszaigazolás

7.1. Az Ügyfél által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 24 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat, ide értve a számlázási és szállítási címet is. A visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelelt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

7.2. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha a visszaigazoló email a részére a Szolgáltató részéről 24 órán belül nem kerül megküldésre.

7.3. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

8. Ügyfélszolgálat

8.1. Ügyfélszolgálati kapcsolat munkaidőben hétköznapokon az alábbi elérhetőségeken vehető igénybe:

Telefon: +36 20 237 38 91

E-mail: info@matyorozsa.hu

8.2. A Szolgáltató a Termékkel kapcsolatos elektronikus formában benyújtott panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

9. Szállítási és fizetési feltételek

9.1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut szállítmányozó cég (Magyar Posta Zrt) igénybevételével szállítja ki az Ügyfél által megadott szállítási címre. A szállítási díjat az Ügyfél viseli, amely a vásárlói kosárban, a visszaigazoló emailben és a számlán is feltüntetésre kerül.

9.2. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási árát nem befolyásolja. A Weboldalon feltüntetett szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

9.3. A megrendelt Terméket az Ügyfél személyesen is átveheti a Szolgáltatótól a 3400 Mezőkövesd Mártírok út 19. szám alatt.

9.4. A Weboldalon megrendelt Terméket Szolgáltató az Ügyfélnek kizárólag a megrendelésben megadott címen teljesíti – kivéve a személyes átvételt – azzal, hogy a szállítási címen a Terméket átvevő valamennyi személyt az Ügyfélnek a Termék átvételére korlátozásmentesen jogosult meghatalmazottjának kell tekinteni. A szállítási címen a Termék átvételére való jogosultságot Szolgáltató ellenőrizni nem jogosult és nem köteles. A megrendelésben az Ügyfél által meghatározott szállítási címre történő szállításon túl a Termék átadásával kapcsolatban Szolgáltató valamennyi a szállítási hely pontosságán túli felelősségét kifejezetten kizárja.

9.5. Az Ügyfél a Termék valamint a szállítás díját banki átutalással, utánvétellel és személyes átvétel esetén készpénzben fizetheti meg.

9.6. A banki átutalás, mint fizetési mód Ügyfél általi választása esetén Szolgáltató 3 munkanapon belül elektronikus úton proforma számlát küld az Ügyfél részére. Az Ügyfél a proforma számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles Banki átutalással megfizetni a Termék és a szállítási díj ellenszolgáltatási értékét. A Banki átutalással megfizetett ellenszolgáltatási értékről Szolgáltató számlát állít ki az Ügyfél részére, amelynek eredeti példányát a Termékhez csomagolva megküldi Ügyfél részére.

9.7. Az utánvétel, mint fizetési mód Ügyfél általi választása esetén Szolgáltató 3 munkanapon belül utánvétellel megküldi a Terméket az Ügyfél részére és az ellenszolgáltatási értékről Szolgáltató által kiállított számla eredeti példányát a Termékhez csomagolva megküldi az Ügyfél részére.

9.8. Személyes átvétel esetén Szolgáltató a Termék átvétele időpontjában a Termék ellenszolgáltatási értékéről készpénzfizetési számlát vagy nyugtát állít ki.

10. Elállási jog és annak gyakorlása

10.1. A 10. pontban szabályozott Ügyféli jogosultságok kizárólag olyan természetes személy Ügyfelet illetnek meg aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el, vagyis akit a Ptk. 8:1. § 3. pontja szerint fogyasztónak minősül (a továbbiakban: Fogyasztó).

10.2. Fogyasztó jogosult a Termék adásvételére irányuló távollévők között elektronikusan megkötött szerződéstől az átvételének napjától számított tizennégy napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Fogyasztó elállási jogát, a szerződés megkötésének a napja (megrendelés megküldése) és a Termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni.

10.3. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog, ha a Terméket vagy annak egy részét elhasználta, felhasználta, vagy a Termék állagának bármely mértékű sérelme következett be. Amennyiben a visszaküldött termék vonatkozásában Szolgáltató értékcsökkenést állapít meg, abban az esetben Szolgáltató igényt tarthat az értékcsökkenés ellenértékére, amit beszámítással a visszafizetendő az Ügyfél által a Termék ellenértékeként megfizetett ellenszolgáltatási összegből jogosult Szolgáltató kielégíteni és ezzel a visszatérítés összegét csökkenteni.

10.4. Ha az Ügyfél az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató részére. Az elállási jog gyakorlásának jogvesztő tehát végső határideje a 10.2. pontban meghatározott határidő. A Szolgáltató az Ügyfél elállási nyilatkozatának a részére történő megérkezéséről elektronikus úton visszaigazolást küld az Ügyfél részére.

10.5. Az Ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 10.2. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

10.6. Az Ügyfél elállása esetén köteles a megrendelt Terméket késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának megtételét követő tizennégy napon belül a Szolgáltató részére visszajuttatni.

10.7. A Termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége az Ügyfelet terheli. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Az Ügyfél elállása során nem jogosult a Terméket utánvétellel vagy bármely más a Szolgáltató, mint címzett oldalán a visszaküldéssel kapcsolatban költséget keletkeztető módon visszaküldeni.

10.8. Az Ügyfél szerződéstől való elállása és a Termék visszaküldése esetén a Szolgáltató 14 napon belül visszatéríti az Ügyfél által megfizetett vételárat az Ügyfél részére, valamint a szállítás költségét, ide nem értve azokat a költségeket, amelyek azon okból merültek fel, mert az Ügyfél nem a Szolgáltató által a Weboldalon feltüntetett legolcsóbb szállítási módot választotta. A visszatérítés az Ügyfelet terhelő ellenszolgáltatási összeg megfizetésének fizetési módjával azonos fizetési móddal történik.

11. A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ÁSZF-re vonatkozó szabályainak való megfelelés

11.1. Jelen szerződési szabályok általános szerződési feltételnek minősülnek, mivel azt Szolgáltató több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, az Ügyfél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a Felek egyedileg nem tárgyaltak meg, de annak megismerését Szolgáltató az Ügyfél részére biztosította és azt Ügyfél megismerte.

11.2. A jelen szerződési feltételeket a Szolgáltató és az Ügyfél egyedileg megtárgyalták.

11.3. Az általános szerződési feltétel tartalmának megismerését Szolgáltató lehetővé tette, Ügyfél részére és annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően Ügyfél megismerte, és azt az Ügyfél elfogadta.

11.4. Jelen általános szerződési feltétel, nem tér el lényegesen a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, valamint az online kereskedelmi ágazatban elfogadott gyakorlattól. Az ÁSZF sajátos szabályai a Szolgáltató termékkörének speciális jellegéből fakadnak.

11.5. Az a feltétel, amely a szolgáltatót a szerződés szerinti főkötelezettsége teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson felül további pénzbeli követelésre jogosítja, akkor válik a szerződés részévé, ha azt az Ügyfél - külön tájékoztatást követően - kifejezetten elfogadta.

11.6. Ha az általános szerződési feltételekre utalással Szolgáltató által közölt ajánlatot az Ügyfél saját általános szerződési feltételeivel fogadja el, és az általános szerződési feltételek egymással nem ellentétesek, mindkét fél általános szerződési feltételei a szerződés részévé válnak.

11.7. Ha az általános szerződési feltételek a 11.6. pont szerinti esetben nem lényeges kérdésben eltérnek egymástól, akkor az egymással ellent nem mondó általános szerződési feltételek válnak a szerződés részévé.

12. A szerződés elektronikus megkötésének sajátosságai

12.1. A jelen ÁSZF szerinti elektronikus úton történő szerződéskötés esetén az elektronikus utat biztosító Szolgáltató a szerződéskötésre vonatkozó jognyilatkozatának megtételét megelőzően az Ügyfelet a jelen ÁSZF 5.-7. pontjaiban foglaltak szerint tájékoztatja a szerződéskötés technikai lépéseiről;

b) arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, az elektronikus utat biztosító Szolgáltató rögzíti a szerződést, amely szerződés utóbb hozzáférhető;

c) az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően a regisztrációs űrlap biztosítja;

d) a szerződés nyelve a magyar.

12.2. Az elektronikus utat biztosító Szolgáltató az általános szerződési feltételeit a Weboldalon teszi hozzáférhetővé, amely technikailag biztosítja az Ügyfél számára, hogy tárolja és előhívja azokat.

12.3. Az elektronikus utat biztosító Szolgáltató a regisztrációs vagy a megrendelő űrlap alkalmazásával biztosítja, hogy az Ügyfél az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthassa.

12.4. Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik. Az elektronikus utat biztosító Szolgáltató köteles az Ügyfél szerződési jognyilatkozatának megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni. A fél mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás a másik félhez nem érkezik meg késedelem nélkül, de legkésőbb 24 óra alatt.

13. Szavatosság jogok érvényesítése

13.1. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor jogszabály által meghatározott hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

13.2. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén, vagyis ha az Ügyfél Fogyasztónak minősül, akkor az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.

13.3. Nem Fogyasztó Ügyféllel kötött szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

13.4. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

13.5. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

13.6. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő kiszállítást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

13.7. A Termék hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Ügyfél választása szerint kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

13.8. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, amennyiben a termék jellegénél fogva a kijavítás lehetséges. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

13.9. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

13.10. A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

13.11. A Szolgáltató által a Webáruházban árult termékek saját gyártású, kézi készítésűek.

14. Felelősségi szabályok

14.1. A Weboldalon és a Webáruházban található valamennyi információ tájékoztató jellegű, azok pontosságáért, helyességéért és teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

14.2. A Webáruházban forgalmazott Termékek egészségügyi hatásaiért, különösen az adott Termék gyártója által vállalt vagy ígért hatásaiért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Webáruházban az adott Termék ismertetéseként feltüntetett információk és tájékoztatás minden esetben az adott termék gyártója által nyilvánosságra hozott adatok és gyártói információk változtatás nélküli feltüntetése ezért annak megfelelőségéért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

14.3. A Weboldal és Webáruház használata során Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely az ügyfél magatartásából, elektronikus cselekményeiből a Weboldal és a Webáruház használata során keletkzik. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal amennyiben Ügyfél jogsértést követ el.

14.4. A Weboldalon található Termékek gyártói oldalaira mutató linkek helyességéért, valamint a linkek által hivatkozott webtartalom biztonságáért Szolgáltató valamennyi felelősségét kizárja.

15. Szerzői jogok szabályai

15.1. A Weboldal teljes tartalma forráskódjának egésze valamint annak bármely része szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jog feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, ide értve a szerzői műveket, illetve más szellemi alkotásokat.

15.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek adathordozóra történő mentése vagy üzleti célú felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

15.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, a Webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

16. Jogérvényesítési lehetőségek

16.1. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való egyeztető tárgyalások során nem rendeződik, az Ügyfelet a 16.2.-16.4. pontok szerinti jogérvényesítési lehetőségek illetik meg.

16.2. Az Ügyfél panaszkezelés céljából jogosult az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni. Amennyiben az Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.

16.3. Az ügyfél panaszkezelés céljából jogosult békéltető testületi eljárást kezdeményezni. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

16.4. Az ügyfél a jogvita eldöntése céljából jogosult bírósági eljárást kezdeményezni. Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

17. Egyéb rendelkezések

17.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

17.2. A Szolgáltató Webáruházában csak a háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

17.3. A jelen ÁSZF határozatlan időtartamra jött létre azzal, hogy a Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk a Weboldal, valamint a Webáruház használatához.

17.4. A Termék megrendelésével az Ügyfél elismeri, hogy az ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte, valamint, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

17.5. A jelen ÁSZF 2015. január 12. napjától hatályos és kiterjed a Szolgáltató és Ügyfél között megrendelés útján létrejövő szállítási és adásvételi szerződésre. A Szolgáltató az ÁSZF módosításának jogát fenntartja azzal, hogy az ÁSZF módosítását megelőzően 15 nappal Szolgáltató köteles valamennyi jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Ügyfelet a Weboldalon értesíteni. Az ÁSZF kiterjed valamennyi a Weboldal által nyújtott Webáruház szolgáltatást igénybe vevő Ügyfélre. Az ÁSZF hatályos szövegét a Szolgáltató mindenkor a Weboldalon teszi közzé. A Szolgáltató és Ügyfél között létrejött jogviszonyra, a megrendelés időpontjában hatályos ÁSZF vonatkozik, amit az Ügyfél a Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalon érhet el.

17.6. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.

17.7. Felek jogvitájuk esetére kikötik a Miskolci Járásbíróság, valamint a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.

17.6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Miskolc, 2015. január 14.Matyorozsa.hu - Kézzel hímzett pólók, táskák,ajándéktárgyak. Kézzel festett fülbevalók.Copyright © Minden jog fenntartva!